piątek, 06 grudzień 2019

Pułtuski portal informacyjny

Regulamin emisji ogłoszeń drobnych

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawą  do  dokonania  emisji  ogłoszenia drobnego jest jego dobrowolne Zlecenie - złożenie poprzez odpowiedni moduł "Dodaj ogłoszenie" przez Reklamodawcę.  Złożenie  Zlecenia  jest  równoznaczne  z  akceptacją  postanowień  niniejszego Regulaminu.

3. Odpowiedzialność  prawną  za  treść  przekazywanych  do  emisji  Reklam  ponosi Reklamodawca. Jeżeli w wyniku emisji Reklamy - ogłoszenia drobnego, Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z  zaspokojeniem uzasadnionych roszczeń osób lub podmiotów,  których prawa zostały naruszone  emisją  Reklamy (w  tym  w  szczególności  roszczeń  z  tytuł  naruszenia autorskich  praw  majątkowych,  praw  pokrewnych,  prawa  własności  przemysłowej  lub  dóbr osobistych  osób  trzecich)  Reklamodawca  będzie  zobowiązany  naprawić  taką  szkodę  w  całości, włączając  w  to  zwrot  kosztów  postępowań  sądowych  lub  innych,  kosztów  zastępstwa procesowego  oraz  innych  uzasadnionych  wydatków  poniesionych  przez  Wydawcę  w  związku  z zaspokojeniem  roszczeń  osób  trzecich.  Dotyczy  to  także  przypadków,  w  których  stroną postępowania związanego z treścią lub formą Reklamy - ogłoszenia drobnego będzie redaktor naczelny Portalu lub inny pracownik Wydawcy.

4. Reklamodawca  składając  Zlecenie  oświadcza,  iż  przysługują  mu  prawa  na  dobrach niematerialnych  do  posługiwania  się  użytymi  w  zleconych  do  emisji  Reklamach informacjami,  danymi,  utworami,  wizerunkami,  znakami  towarowymi,  wzorami  zdobniczymi  lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej oraz iż treść Reklamy nie jest sprzeczna z prawem ani zasadami współżycia społecznego, nie narusza dóbr osobistych  osób  i  podmiotów  trzecich,  praw  osób  i  podmiotów  trzecich,  a  także  dobrych obyczajów.

5. Przekazana  do  emisji  Reklama - ogłoszenie drobne powinna odróżniać się od szaty graficznej Portalu. Reklama  nie  może  naśladować  wyglądu  Portalu  ani  jej  poszczególnych  elementów. Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamie oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi on elementu Portalu.

6. Publikacja treści Reklamy - ogłoszenia drobnego następuje zawsze po akceptacji treści przez administratora Portalu.

   

Lokalny portal informacyjny powiatu pułtuskiego. Funkcjonuje od maja 2015 roku.
Wydawca: Agencja Informacyjna WPU24.pl.
Portal zarejestrowany jako tytuł prasowy w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce

Newsletter

Subskrybuj portal WPU24. Nie przegap tego co w regionie najważniejsze

Nie spamujemy!