fbpx
niedziela, 29 marzec 2020

Wydarzenia w regionie i atrakcje turystyczne Pułtusk

W regionie

Rada Miejska dokona wyboru ławników sądowych

napisane poniedziałek, 03 czerwiec 2019 16:04

Rada Miejska w Pułtusku dokona wyboru ławników sądowych na czteroletnią kadencję 2020–2023 w liczbie:

-   do Sądu Rejonowego w Pułtusku - Wydział Rodzinny i Nieletnich – 2 ławników;
- do Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 3 ławników do orzekania w sprawach rozpoznawanych w Wydziale Cywilnym (sprawy rozwodowe) oraz Wydziale Karnym – przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą.
Tryb zgłaszania kandydatów na ławników oraz ich wybór reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przez kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693)
Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika są dostępne w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – pokój nr 15 (tel. 23 692 51 37 lub 23 306 72 15), jak również na stronie internetowej urzędu www.pultusk.pl

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA  30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie wskazanego wyżej terminu, będą pozostawiane bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41 – w Biurze Rady Miejskiej – pokój 15  w godzinach:  poniedziałek            8:00 - 17:00
        wtorek – czwartek   8:00 - 16:00
        piątek          8.00 - 15.00

Biuro Rady Miejskiej w Pułtusku

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl