fbpx
sobota, 06 czerwiec 2020

Jeden uczeń w jednej ławce

napisane sobota, 16 maj 2020 12:46
Zdjęcie poglądowe: pixabay.com Zdjęcie poglądowe: pixabay.com

MEN opublikowało wytyczne, które będą obowiązywały w szkołach podstawowych w związku z zapowiedzianym organizowaniem od 25 maja zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III

W grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej jednak niż o dwoje. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
Jedna grupa uczniów ma przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedną osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych, łazienek, ustępów. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
Z sali, w której będzie przebywać grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m (1 uczeń - 1 ławka szkolna).
Uczeń musi mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce - jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
Zgodnie z wytycznymi w sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
Sale, w których przebywają uczniowie należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515